Skip to main content

Polityka Prywatności

Administrator witryny

Administratorem serwisu internetowego pod domeną https://vware.org zwanego dalej Serwisem, jest Albert Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą vWare Albert Michalski, z siedzibą w Wrocław 50-079 przy ul. Ruska 61/3, NIP 928-209-4837, REGON 384317825, zwany dalej vWare.

Podstawa przetwarzania danych

vWare przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Cele i zakres zbieranych danych

vWare przetwarza dane przekazywane przez użytkowników Serwisu tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe, aplikacje na oferty pracy lub zawarcie umowy o świadczenie usług. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez vWare zależy od uzyskania zgody użytkownika. vWare pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach lub przesłane drogą mailową.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) (patrz https://vware.org/polityka-cookies/).

Formularze

Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularze: „Zostaw swojego maila lub numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą” oraz „Formularz kontaktowy” umożliwiające przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do vWare, zwane dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do vWare następujące dane: imię, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, oraz inne dane (takie jak adres domeny, której dotyczy zapytanie). Podanie w formularzach innych danych, w tym danych osobowych nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez vWare zależy od uzyskania zgody użytkownika.

Wyrażona zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz vWare.

Kontakt e-mailowy

Użytkownik kontaktując się ze vWare za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: biuro@vware.org, w sposób naturalny przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania ze vWare kontaktu. Przesłane przez użytkownika dane osobowe przekazywane do vWare w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

Dane osobowe

vWare informuje użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, D-81549 München – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • ZOHO Corporation B.V. z siedzibą w Beneluxlaan 4B 3527 HT Utrecht, Holandia – w celu korzystania z systemu mailingowego Zoho, służącego do przesyłania wiadomości drogą mailową.

Wszystkie podmioty, którym vWare powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Czas przechowywania

vWare przechowuje dane osobowe użytkowników Serwisu jedynie przez okres niezbędny w zakresie wyżej wymienionych celów lub zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez vWare.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej użytkownik może skontaktować się ze vWare poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na wskazany wcześniej adres lub pocztą elektroniczną, pisząc na biuro@vware.org.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

Zabezpieczenia

vWare stosuje środki techniczne (m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)) i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.